Join today and be a part of the fastest growing B2B Network
Join Now
Search

Lifestyle

Thiết kế trải nghiệm có ý nghĩa nhiều hơn trải nghiệm người dùng: Nó liên quan đến cả lĩnh vực kỹ thuật số và vật lý, trải nghiệm khách hàng hấp dẫn và hành vi của con người. XD 2020 thúc đẩy các cuộc thảo luận sâu hơn về cách các nguyên tắc thiết kế tương tác ảnh hưởng đến công việc của các nhà thiết kế kinh nghiệm.

Content

Tell Us What You NEED

    * To achieve our mission we provide all the necessary functionalities to buyers and sellers that help them in developing the voice of their business and to expand worldwide.